Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci činnosti naší společnosti BE ON TOP s.r.o., se sídlem je Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I – Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233, která vykonává činnost personální agentury, poskytuje služby kariérového poradenství a zprostředkovává zaměstnání.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost BE ON TOP s.r.o., se sídlem je Nám. Dr. E. Beneše 176/31, Liberec I – Staré Město 460 01, IČ: 043 88 062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 36233 (dále jen „Společnost“ či „Správce“).

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Vámi uděleným souhlasem ke zpracování Vašich osobních údajů.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • adresa trvalého bydliště
 • datum narození
 • dosažené vzdělání
 • pracovní zkušenosti
 • e-mailová adresa
 • telefonní kontakt
 • osobní zájmy
 • ostatní dovednosti
 • údaj o absolvovaných kurzech, školeních, seminářích
 • údaj o získaných certifikátech

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje k těmto účelům:

 • zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb kariérového poradenství a činnosti personální agentury;
 • zpracování osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou naší Společností zpracovávány po dobu 3 měsíců v případě využití některého z kontaktních formulářů umístěných na internetových stránkách www.topabsolvent.cz a www.beontop.cz.

Osobní údaje budou naší Společností zpracovávány po dobu 5 let v případě, že si subjekt údajů založí profesní profil na internetových stránkách www.topabsolvent.cz a www.beontop.cz.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.