Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že jsem byl informován o tom, že společnost BE ON TOP, s.r.o., IČ 04388062, se sídlem Husova 21/13, Liberec 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. C, vl. 36233 (dále jen „provozovatel“) zamýšlí shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a třídit mé osobní údaje, které jsem jí jako provozovateli poskytl nebo poskytnu, tj. mé jméno, datum narození, adresu bydliště, údaje o dosaženém vzdělání a praxi a další podobné údaje uváděné v životopise nebo sdělené při pohovoru (dále jen „údaje“), a to pro účely evidence mé osoby v databázi možných uchazečů o zaměstnání vedené provozovatelem.  Poskytnutí osobního údaje je z mé strany dobrovolné.

Okamžikem odeslání formuláře souhlasím dobrovolně, svobodně, vědomě a vážně, prost nátlaku a tísně, s výše uvedeným shromažďováním, zpracováním, uchováním a tříděním údajů provozovatelem, které bude probíhat za shora uvedeným účelem, v rozsahu, v jakém byly mnou poskytnuty nebo získány při poskytování služeb provozovatelem,  v souvislosti s mým zájmem o nalezení vhodné pracovní pozice prostřednictvím provozovatele, a to pomocí evidence v elektronické databázi provozovatele a na jeho webových stránkách. Souhlasím s tím, aby provozovatel údaje dále sděloval zadavatelům pracovních pozic a koučům provozovatele, kteří́ zajišťují́ zprostředkovatelskou, lektorskou a poradenskou činnost, kde mohou být dále zpracovávány obdobným způsobem a za stejným účelem.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoli odvolat a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu nebo e-mailem na kontaktní adresy uvedené provozovatelem na jeho webových stránkách). Beru na vědomí, že mám právo být informován o tom, jaké údaje o mé osobě, k jakému účelu, kým a jakým způsobem jsou zpracovávány a komu jsou zpřístupněny. Dále beru na vědomí, že mám právo přístupu ke svým shromažďovaným a zpracovávaným údajům a mám právo na opravu těchto údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že zpracování údajů o mé osobě porušuje mé soukromí nebo osobní život nebo je v rozporu se zákonem, mohu (i) požádat provozovatele o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby byl odstraněn vzniklý stav, tj. zejména aby byly údaje zablokovány, opraveny, doplněny nebo zlikvidovány.